Radna tijela Općine Poličnik

Radna tijela Općine Poličnik

Sukladno Statutu Općine Poličnik Općinsko vijeće osniva stalne i povremene komisije, odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Poličnik su:

 

Komisija za izbor i imenovanje

Komisija predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, predlaže izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, predlaže imenovanje i razrješenje drugih osoba određenim Statutom Općine Poličnik i drugim odlukama Općinskog vijeća, predlaže propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.


Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Komisija predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću.


Mandatna komisija

Komisija na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost. Obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku dužnost, obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika te o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti kao i da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.  

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđeno je Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Poličnik.