Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik

KLASA: 350-02/16-01/1

URBROJ: 2198/06-04/03-01-16-86

Poličnik, 09. prosinca 2016. godine

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članaka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i Odluke Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-02/16-01/1, URBROJ: 2198/06-04/03-01-16-84), objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik

1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu plana Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Poličnik (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) izrađen od Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije u prosincu 2016. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Plana započinje 19. prosinca 2016. godine i

trajati će do 27. prosinca 2016. godine.

3. Javni uvid o Prijedlogu Plana biti će u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave svakog radnog dana u prostorijama Općine Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u vremenu od 9,00 do 11,00 sati i od 12,00 do 14,00 sati.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjem izrađivač održati će

20. prosinca 2016. godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama Općine Poličnik.

5. Nova pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, do 27. prosinca 2016. godine:

- na adresu Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik,

- upisivanjem u knjigu primjedbi i

- iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju.

Primjedbe koje nisu dostavljeni u navedenom roku niti one koje nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

                                                         Nenad Bulić

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30