Općinski načelnik na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik za 2017. godinu, (KLASA: 118-01/17-01/1, URBROJ: 2198/06-04/03-01-17-1 od 12. travnja 2017. godine) raspisuje

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme (12 mjeseci) na radno mjesto Gerontodomaćica,Odsjek za društvene djelatnosti, objavljuje

Na temelju Odluke o Osnivanju Programa pomoći i njege u kući i Plana i programa rada programa „Pomoći i njege u kući“ za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 13/16) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/15 i 10/16) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Poličnik raspisuje

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme (do povratka službenice sa rodiljnog dopusta) na radno mjestoViši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave i imovinsko - pravne poslove, objavljuje

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/15 i 10/16) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Poličnik raspisuje

Općinski načelnik Općine Poličnik,  na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 65/15), članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 03/16) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Suhovarima

I. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Suhovarima:

površina prostora: 70,40 m², a sastoji se od: unutrašnjeg prostora (prostor za ugostiteljsku djelatnost (caffe bar): 38,10 m², spremište: 5,10 m², sanitarni prostor: 1,9 m²), vanjskog prostora - natkriveni trijem: 25,30 m².

Navedeni poslovni prostor se nalazi na čest. zem. 90/61 k.o. Suhovare.

II. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA:

-          obavljanje ugostiteljske djelatnosti

III. VRIJEME ZA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP:

-          10 (deset) godina

 

IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE:

-          2.057 kn mjesečno (za unutarnji prostor 37,25 kn x 45,10 m2 = 1.679,97 kn, za vanjski prostor 14,90 x 25,30 = 376,97 kn)

 

V. ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA:

     - do 21. srpnja 2016. godine do 12,00 sati.

 

VI. UVJETI ZAKUPA:

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom - uređenom stanju, sa izvršenim potrebnim građevinsko-obrtničkim radovima radi dovođenja poslovnog prostora u funkcionalno stanje.

Zakupnik se obvezuje o svom trošku opremiti prostor opremom i uređajima potrebnim za obavljanje djelatnosti uz prethodnu suglasnost zakupodavca, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Zakupnik snosi sve režijske troškove korištenja predmeta zakupa (utrošak električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, telefona, čišćenja i održavanja poslovnog prostora, vatrogasna dojava proporcionalna udjelu zakupljenog prostora u odnosu na ukupnu površinu Društvenog doma) kao i ostale troškove, pristojbe i naknade u svezi sa korištenjem poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan osigurati navedeni poslovni prostor od požara i drugih opasnosti (osnovnih opasnosti) kod osiguravajuće kuće gdje je osiguran cijeli Društveni dom, uz uvjet da se u ugovoru o osiguranju naznači kao osiguranika Općinu Poličnik za sve vrijeme trajanja zakupa. Troškove uplate premije osiguranja snosi zakupac.

Ne dozvoljava se davanje predmetnog poslovnog prostora u podzakup.

 

VII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 1. Podatke o osnovnim podacima i sposobnosti  ponuditelja i to:

- ime, prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe

- izvornik ili ovjeren preslik obrtnice ili dokaz iz sudskog registra (izvornik ili ovjereno Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar) ne starije od 30   dana od dana prijave na ovaj natječaj, moraju biti registrirane za poslovne djelatnosti   u skladu s utvrđenom namjenom prostora

- dokaz da ponuditelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora

- dokaz kojima osobe prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dokazuju svoj status kao i potvrdu da nisu korisnici mirovine ostvarene po istom zakonu i time da imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja i ovjerenu izjavu da nije ostvario ovu prednost prvenstva iz točke 2. uvjeta natječaja.

 1. Izjavu o djelatnosti koju bi obavljao u prostoru.
 2. Iznos ponuđene mjesečne zakupnine izražene u kunama.
 3. Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj natječaj, eventualna dugovanja su razlog za isključenje ponude.
 4. Potvrda Općine Poličnik i općinske komunalne tvrtke Poličnik d.o.o. o nepostojanju dugovanja, eventualna dugovanja su razlog za isključenje ponude.

Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan podnošenja ponude imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Općini Poličnik ili Poličnik d.o.o. ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.

 1. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u visini početne zakupnine, odnosno u iznosu od 2.057,00 kuna, na žiro-račun Općine Poličnik IBAN HR1724020061834500000, sa svrhom uplate: „Jamčevina za zakup poslovnog prostora Suhovare“,  poziv na broj: HR68 7811-OIB.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.

 1. Izjavu ponuditelja da poslovni prostor uzima u zakup u viđenom stanju.
 2. Izjava o prihvaćanju obveze zakupoprimca o održavanju poslovnog prostora u funkcionalnom stanju (nužni popravci).
 3. Izjava o prihvaćanju obveze zakupoprimca o provođenju nadzora nad stanjem poslovnog prostora u toku cijele godine.
 4. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja.
 5. Broj žiro ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine (za fizičke i za pravne osobe).

VIII. UVJETI NATJEČAJA:

1. U natječaju mogu sudjelovanja sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti po namjeni poslovnog prostora.

2. Pravo prvenstva za dodjelu u zakup poslovnog prostora imaju obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13) ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

U slučaju istih ponuda prednost u natječaju ima natjecatelj iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - OUSRH, 55/11, 140/12, 33/13 i 148/13) isključivo kao fizičke osobe uz ograničenja iz članka 14.Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik.

Ova prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora, može se ostvariti jednokratno.

3. Pisane ponude za sudjelovanje u ovom javnom natječajusa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, sa naznakom "ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR SUHOVARE - NE OTVARATI" u predviđenom roku.

Nepotpune, nejasne i ponude pristigle poslije navedenog roka neće se razmatrati.

4. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 21. srpnja 2016. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

5. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja ispunjava opće i posebne uvjete raspisanog natječaja te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik i ovim natječajem, te koja uz to i ponudi i najviši iznos zakupnine.

6. Nakon provedenog natječajnog postupka Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ili poništiti natječaj, a da pri tome nema nikakvu obvezu prema ponuditelju.

7. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

8. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti postupka, u protivnom se smatra da je odustao od zaključivanja, te gubi pravo zakupa i pravo povrata jamčevine.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava kod javnog bilježnika, sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a trošak snosi zakupnik.

9. Sve informacije o oglašenom natječaju i dogovaranje razgledavanja prostora može se dobiti za vrijeme trajanja natječaja radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na telefon 354-004.

10. Ovaj tekst natječaja objaviti će se u web stanici Općine Poličnik, na oglasnoj ploči Općine i na zgradi navedenog poslovnog prostora. U dnevnom tisku objaviti će se obavijest o natječaju.

Općinski načelnik

Davor Lončar

KLASA: 372-03/16-01/3

URBROJ: 2198/06-02-16-3

Poličnik, 05. srpnja 2016. godine

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30