Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 13. i 58. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 07/12, 10/12, 13/12, 05/14, 06/15, 14/17 i 18/17) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/18 i 03/18) o b j a v l j u j e    

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme na radno mjesto uUredu pročelnika – DAKTILOGRAF (radi obavljanja poslova za potrebe katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Poličnik), objavljuje

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/15, 03/16, 10/16 i 13/16) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Poličnik raspisuje

- Na Internet stranicama Ministarstva državne imovine objavljen je Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/18 u Poslovnoj zoni  Grabi-Poličnik P-II

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak 2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme (6 mjeseci) na radno mjestoGerontodomaćica, Odsjek za društvene djelatnosti, objavljuje

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/15 i 10/16) pročelnik Jedinstvenog upravnog  odjela općine Poličnik raspisuje

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30