Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),   članaka 14, 15. i 16. Odluke         o raspolaganju  i  upravljanju  nekretninama  u vlasništvu  Općine  Poličnik  („Službeni glasnik Općine  Poličnik“ broj 11/18, 13/18 i 06/19) i članka 52. Statuta Općine Poličnik  („Službeni glasnik Općine Poličnik“,  broj 02/18, 03/18 i 15/18),    objavljuje

POZIV na intervju -  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave i imovinsko-pravne poslove

Pročelnica Upravnog odjela za za poslove općinskog načelinka, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regioanlnoj) samoupravi raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djalatnosti Općine Poličnik.

IZVJEŠĆE

po Oglasu za prijam u službu službenika/ službenice na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik

Sukladno članku 20. stavak 4. podstavak  2. i 3. i članka 29. stavak 3. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam na određeno vrijeme  na radno mjesto DAKTILOGRAF (radi obavljanja poslova za potrebe katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Poličnik), objavljuje

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30