UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Zadar, web stranici općine Poličnik i oglasnoj ploči Općine Poličnik:     08. srpnja  2020. godine
Posljednji dan prijave:   16. srpnja  2020. godine

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

REFERENT - DAKTILOGRAF

  1. Opis poslova

- obavlja poslove daktilografije (zapisnici, opći i pojedinačni  akti, dopisi) i fotokopiranja,

- vodi djelovodnike i otpremnu knjigu pošte,

- sudjeluje u pripremi i organiziranju sjednica,

- skrbi o nabavi uredskog materijala,

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika.

 

  1. Podaci o plaći

 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,04 i osnovice za izračun plaće utvrđene  Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 15/18), uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem:
- pisanog testiranja (teorija i daktilografske sposobnosti)
- intervjua
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim oglasom.

Područje pisanog testiranja obuhvaća područje lokalne samouprave i katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige.

  1. Pravni izvori za pripremu kandidata za pismeno testiranje

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17 i 98/19),

- Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i  112/19),

- Statut Općine Poličnik („Službeni glasnik“ broj 02/18, 03/18,  15/18 i 03/20),

-Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine” br. 112/18)

  

  1. Pravila prethodne provjere znanja

po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj,

pisano testiranje traje 30 minuta,

za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija; razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata,

kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili prekršiti jedno od gore navedenih pravila, biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati,

na pisanom testiranju moguće je ostvariti do 10 bodova,

 intervju će se provesti s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju,

intervju provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa,

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a na intervjuu kandidati mogu ostvariti do 10 bodova,

kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova,

Povjerenstvo dostavlja Pročelnici  Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva,

Pročelnica Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava,

Kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA BITI ĆE OBJAVLJENA NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA, NA WEB-STRANICI www.opcina-policnik.hr  I  NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE POLIČNIK.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Petar Bogović, predsjednik

Jadranka Knežević, član,

Anita Kevrić, član

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30