OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 05/20

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),   članaka 15. i 16. Odluke         o raspolaganju  i  upravljanju  nekretninama  u vlasništvu  Općine  Poličnik  („Službeni glasnik Općine  Poličnik“ broj 11/18, 13/18 i 06/19) i članka 52. Statuta Općine Poličnik  („Službeni glasnik Općine Poličnik“,  broj 02/18, 03/18, 15/18 i 03/20),       o b j a v l j u j e  

 

OGLAS

o javnom natječaju za prodaju   

građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 05/20

 

 1. Predmet prodaje je:
 2. građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni Murvica zapad, dio č.z. 825/18 k.o. Murvica, tijelo A,B,C,D,E,F, A prema skici izmjere ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od 23. travnja 2019. godine, namjene zemljišta sukladno UPU Poslovne zone Murvica zapad („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 12/11, 09/18 i 04/20),  kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na  temelju Procjembenog elaborata broj 50/19 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od 03. srpnja 2019. godine,

Red. br.

Zemljišna čestica

k.o.

Površina

Početna cijena

Jamčevina

1.

Suvlasnički udio č.z. 825/18

Murvica

1272 m²

386,00 kn/ m²

49.099,20 kn

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do               29. srpnja  2020. godine.

Ponude će biti javno otvorene  03. kolovoza 2020. godine  (ponedjeljak)  u 09,30 sati, u zgradi Općine Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja gospodarenja nekretninama. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

Budući vlasnik zemljišta  je dužan:

 1. platiti Općini Poličnik komunalna davanja sukladno važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Općinskim odlukama (Odluka o komunalnom doprinosu Općine Poličnik i dr.),
 2. platiti i druge  troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove .

Natjecatelji:

- su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj HR68 7757-OIB, s naznakom za građevinsko zemljište.

Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.

 1. Uvjeti natječaja:
 2. Pravo podnošenja pisane ponude:

-   imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

 1. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske i ostale uvjete iz ovog Natječaja.
 2. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju u roku za podnošenje ponude, najavom na telefon 023/354-004.
 3. Zemljište će se prodati kandidatu koji prikupljanjem pismenih ponuda ponudi najvišu cijenu uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Natječaja, a potencijalni kupac će kupoprodajni ugovor zaključiti sa vlasnikom zemljišta – Općinom Poličnik. Natjecatelju za čiju ponudu se utvrdi da je najpovoljnija, uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu zemljišta. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena će se jamčevina, bez prava na obračun kamata, vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka.
 4. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom, uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
 6. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 7. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajna cijena može se platiti u tri obroka ako je to ponuditelj stavio kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje odmah, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4 (četiri) do 6 (šest) mjeseci od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok.
 8. Izabrani kupac se obvezuje pridržavati uvjeta iz Prostornog plana uređenja Općine Poličnik i Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Murvica Zapad.
 9. Izabrani kupac snosi troškove izrade parcelacijskog elaborata, te sve ostale prateće troškove po provedbi prijavnog lista o diobi matične čest.zem. 825/18 k.o. Murvica kroz katastarski i zemljišnoknjižni operat, za dobivanje katastarske oznake novoformirane parcele.
 10. Neizvršenje plaćanja kupoprodajne cijene u predviđenom roku, ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta, bez obzira na upis u posjed i uknjižbu u zemljišne knjige, uz pravo Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine i 10 % ukupne kupoprodajne cijene utvrđene ugovorom.
 11. Osobe koje kupe građevinsko zemljište za poslovnu ili stambenu namjenu, isto ne mogu prodati bez uporabne dozvole za izgrađeni objekt.

U slučaju da kupac želi trećim osobama otuđiti kupljenu nekretninu u roku od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji i bez izgrađenog objekta, tijelo koje raspolaže nekretninama dati će suglasnost na navedeni zahtjev kupca nekretnine pod uvjetom da kupac u korist Općine Poličnik uplati sredstva u iznosu od 10 % ugovorene kupoprodajne cijene i iznos plaćene jamčevine, a koja sredstva predstavljaju naknadu štete prodavatelju zbog neispunjenja ugovornih obveza od strane kupca.

 

OPĆI  UVJETI

 1. Ponuda mora sadržavati:
 2. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza - OIB, dokaz o prebivalištu, preslik važeće osobne  iskaznice, dokaz o državljanstvu,
 3. oznaku nekretnine,
 4. obvezujuću ponudu cijene  koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene,
 5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 6. podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja.

 

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 05/20“. Dan  predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik na protokol, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati. Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

Prodaja se vrši  prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

 

Općinski načelnik

Davor Lončar

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30