Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Murvica-zapad

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine temeljem članaka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" 153/13 i 65/17) te članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18 i 03/18) donosi

ODLUKU

o izradi izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja

poslovne zone MURVICA-ZAPAD

 

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja poslovne zone MURVICA-ZAPAD, (u daljnjem tekstu – UPU „MURVICA-ZAPAD“), („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 12/11) .

Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik.

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE

 

Članak 2.

Za predmetno područje na snazi je Urbanistički plan uređenja poslovne zone MURVICA-ZAPAD („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 12/11)

Izrada ovih izmjena i dopuna temelji se na Prostornom planu uređenja Općine Poličnik („Službeni glasnik zadarske županije“ broj 14/03, „Službeni glasnik Općine Poličnik“ 01/04, 03/08, 07/08, 08/10, 04/11, 12/11 i 01/17).

Izmjene i dopune UPU „MURVICA-ZAPAD“ izraditi će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13 i 65/17).

 

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE

 

Članak 3.

Razlog za izradu Izmjena i dopuna UPU „MURVICA-ZAPAD“ pristupit će se radi:

         - korekcije/dorade Odredbi za provođenje te po potrebi i grafičkog dijela Plana u dijelu

           rješenja vezanog za prometni sustav u cilju omogućavanja korekcije planiranih

           prometnih koridora unutar površina svih namjena u odnosu na dosadašnju mogućnost

         - preispitivanja izmjena i/ili dorada planskih rješenja u dijelu rješavanja prometa te po    

           potrebi dorade i/ili izmjene drugih dijelova planskih rješenja povezanih i/ili na koje

           mogu imati utjecaj izmjene iz prethodne alineje.

 

III. OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE

Članak 4.

Obuhvaća dijelove UPU „ („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 12/11) i to u dijelu koji obuhvaća prometnice poprečnog presjeka E-E.

Izmjene i dopune se prvenstveno odnose na tekstualni, ali i po potrebi i na grafički dio UPU „MURVICA-ZAPAD“

 

 

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENE I DOPUNE

 

Članak 5.

Tijekom provedbe UPU „MURVICA-ZAPAD“ ukazala se potreba za doradom određenih dijelova planskih rješenja koji se odnose na planirane prometne koridore poprečnog presjeka E-E.

 

 

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE

 

Članak 6.

Cilj izrade izmjene i dopune Plana jest da se u području obuhvata izmjene i dopune iz članka 4. ove Odluke omogući realizacija planiranih sadržaja i funkcioniranje istih.

 

Članak 7.

Programsko polazište ovih Izmjena i dopuna UPU-a„MURVICA-ZAPAD“ je u sljedećim dokumentima:

 1. Postojeći Urbanistički plan uređenja Poslovne zone MURVICA-ZAPAD („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 12/11).
 2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) .
 1. Prostorni plan uređenja Općine Poličnik („Službeni glasnik zadarske županije“ broj 14/03, „Službeni glasnik Općine Poličnik“ 01/04, 03/08, 07/08, 08/10, 04/11, 12/11 i 01/17).
 2. Ostali posebni propisi vezani na predmetnu problematiku

.

 

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH      

       DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA,

       ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU    

       IZMJENA I DOPUNA UPU „MURVICA –ZAPAD“

 

Članak 8.

Za izradu UPU-a„MURVICA-ZAPAD“ nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela. Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU- a „MURVICA-ZAPAD“ ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (“Narodne novine” br. 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s Nositeljem izrade.

 

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA

DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU „MURVICA-ZAPAD“

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u Izradi ovih izmjena i dopuna UPU-a„MURVICA-ZAPAD“ kako slijedi:

-   Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, Zadar

-   Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Murvička 9, 23000 Zadar

-   Hrvatske ceste, Ispostava Zadar, Stube Narodnog Lista bb, 23000 Zadar,

-   Županijska uprava za ceste, Zrinsko-frankopanska 10/2, 23000 Zadar,

-   HEP, distribucija d.o.o., DP Elektra Zadar, Ulica Kralja Dmitra Zvonimira 89, 23000 Zadar,

-   Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23000 Zadar,

-   Vijeće mjesnog odbora Murvica

-   i druge službe i tijela ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba.

 

X. ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE

 

Članak 11.

Za izradu izmjene i dopune UPU-a određuju se slijedeći rokovi:

 1. dostava zahtjeva tijelima i osobama iz prethodnog članka u roku od 5 dana od stupanje na snagu ove Odluke,
 2. osobe i tijela iz članka11. ove odluke dužna su dostaviti zahtjeve na plan u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 9. ove odluke
 3. izrada Prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od isteka roka iz prethodne alineje,
 4. javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave,
 5. javni uvid - u trajanju najmanje 8 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje,
 6. mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će definirani u Objavi javne rasprave,
 7. javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan,
 8. izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 8 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi na Plan,
 9. izrada nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 8 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,
 10. Općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 8 dana od primitka nacrta konačnog prijedloga Plana od izrađivača Plana,
 11. nositelj izrade dostavlja Ministarstvu zahtjev za suglasnost na plan,
 12. nositelj izrade izmjene i dopune Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave prije upućivanja konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana predstavničkom tijelu na donošenje,
 13. objava odluke o donošenju izmjene i dopune plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja odluke objavljuje se u "Službenom glasniku Općine Poličnik".

 

 

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA

KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja izmjene i dopune UPU „MURVICA-ZAPAD“ nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

 

 

XII. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 13.

Izrada Izmjena i dopuna financirati će se iz Proračuna Općine Poličnik.

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavu zahtijeva (podatci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna.

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Poličnik''.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik

Darijo Buljat

KLASA: 350-03/18-01/1

URBROJ: 2198/06-01-18-1

Poličnik, 17. svibnja 2018. godine

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30