Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Poličnik

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 13. sjednici održanoj 26. lipnja 2018. godine, na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom donijelo je Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Poličnik

Odlukom se posebna pozornost polaže na divlja odlagališta:

  • POLIČNIK (GRABI, jugo-zapadno od zone, BARJAŠIĆA LUG, PERIĆI, LUG),
  • MURVICA (OPAČIĆI, Gospodarska zona IK - istočno uz zonu, Ulica kralja Tomislava i Ulica Tina Ujevića, OGRADA GRGEČA),
  • MURVICA GORNJA (VLAKA),
  • RUPALJ (RUPLJANUŠA - zapadna strana uz autoput i istočna strana uz auto-put),
  • POLIČNIK GORNJI (ALIĆA GAJ, LONČAREV TOR),
  • LOVINAC (ŠIPKOVAC, CRNJCA - zapadni dio naselja uz Ulicu Ante Baljak -Pajo),
  • SUHOVARE (MANTOVAC, DRAGE, KOSA),
  • DRAČEVAC NINSKI (KULINA-ZEKIĆI, SV. MARTIN),
  • VISOČANE (GRABI, GREDA-KRČEVINE, DEBELA KLAČINA) i
  • BRIŠEVO (LUG).

Na navedenim lokacijama provodit će se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada i to: učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara, postavljanje znakova o zabrani odbacivanja otpada, postavljanje uređaja video nadzora; po potrebi vršiti ograđivanje površina fizičkim barijerama; uspostava sustava za zaprimanje obavijesti ili obrasca elektroničkim putem o nepropisno odbačenom otpadu, objava informacija o telefonskom broju i ovlaštenoj osobi kojoj je moguće prijaviti nepropisno odbačen otpad.

Na području Općine vršiti će se edukacija i informiranje građana o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima Općine.

Radi provedbe ovih mjera komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).

Ukoliko komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina je dužan osigurati uklanjanje predmetnog otpada.

Općina ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

POZIVAMO VAS DA SVOJIM PONAŠANJEM OČUVAMO OKOLINU SVOJIH NASELJA.

                                                                                             

           

OPĆINA POLIČNIK

 

 

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30