Javni poziv za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Poličnik u 2019. godini

Općina Poličnik, Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za društvene djelatnosti, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 74. i 76. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj

71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 157/13.), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13.,

159/13. i 22/14.), članka 32. Zakona o prorunu ("Narodne novine", br. 87/08. i 136/12.), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine, broj 74/14.) i članka 7. Pravilnika o financiranju  javnih  potreba  Općine Poličnik  ("Službeni  glasnik Općine Poličnik", broj 02/15.), objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Oine Poličnik u 2019. godini

I.

Predmet ovoga poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata i programa javnih potreba u Općini Poličnik u 2019. godini za koje će se osigurati financijska potpora iz Proračuna Općine.

II.

Na javni poziv se mogu prijaviti ponuditelji koji su:

1.   registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha

nije stjecanje dobiti,

2.   imaju registrirano sjedište i djeluju na području Općine Poličnik,

3.   svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine

Poličnik.

III.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima uključuju sljedeća područja od javnog interesa za

Općinu Poličnik:

1.   kultura,

2.   sport,

3.   socijalna skrb,

4.   zdravstvena zaštita i

5.   zaštita okoliša.

IV.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa/projekta su:

  •     usklađenost s programskim načelima Općinskih projekata, odnosno usklađenost s mjerama na podrju kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i sliz nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
  • jasno iskazani ciljevi programa/projekta,
  •    rad s korisnicima - neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice, posebice s mlađom

populacijom,

  •    infrastruktura - postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski

resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

  •       usmjerenost prema potrebama korisnika s podrja Općine Poličnik i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
  •   novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema,
  •   uključivanje volontera i suradnja s drugim udrugama i partnerima s podrja Općine

Poličnik, osigurani resursi za provedbu projekta/programa,

  •   obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni (jasno definirana ciljana

skupina koju se programom/projektom zahvaća),

  •      uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz podrja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Poličnik (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
  •    sufinanciranje iz drugih izvora (Zadarska županija, nadležnih ministarstava, zaklada, EU

fondova, privatnih donatora i slično),

V.

Obvezni obrasci za prijavu su:

1.   obrazac prijave,

      2.   preslika rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava,

3.   preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljkog

tijela,

    4.   preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluka upravljačkog tijela o nesastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) organizacije civilnog društva za prethodnu godinu,

5.  izjava o partnerstvu samo ukoliko je partnerstvo predviđeno u prijavi programa ili projekta.


VI.

     Prijave se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do (uključujući) 22. listopada 2018. godine na sljedu adresu:

Općina Poličnik, Jedinstveni upravni odjel-Odsjek za društvene djelatnosti

 

                  JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreb društvenih djelatnosti Općine Poličnik u 2019. godin

 

                  Ulica Dr.Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

 

ili elektronskim putem na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene, nitke ili pristignu izvan roka neće se razmatrati niti će se uvrstiti u program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Poličnik za 2019. godinu.

Po izvršenoj procjeni i prijedlogu, konačnu odluku o financiranju donosi na prijedlog Načelnika Općinsko vije Općine Poličnik prilikom usvajanja Proruna Općine Poličnik za 2019. godinu i programa javnih potreba za 2019. godinu.

VIII.

Svaki se potencijalni kandidat može obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu – Odsjeku za društvene djelatnosti u svezi otklanjanja eventualnih nejasnoća oko raspisanog javnog poziva (Ulica Dr.Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik) svakim radnim danom od 07 do 15 sati, na broj telefona 023/354-004 ili putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik JUO

Nenad Bulić

PRIJAVNICA

Klasa:400-02/18-01/2

Urbroj:2198/06-04/07-01-18-01

Poličnik, 26. rujna 2018. godine

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30