OGLAS o javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 03/19

Predmet prodaje su neizgrađena građevinska zemljišta u Stambenoj zoni Grabi – Poličnik,  k.o. Poličnik, namjena zemljišta  sukladno DPU stambene zone Grabi - Poličnik  („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) su stambene namjene, i to

KLASA: 944-18/19-01/5

URBROJ: 2198/06-02-19-2

Poličnik, 10. srpnja 2019. godine

 

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),   članaka 14, 15. i 16. Odluke         o raspolaganju  i  upravljanju  nekretninama  u vlasništvu  Općine  Poličnik  („Službeni glasnik Općine  Poličnik“ broj 11/18, 13/18 i 06/19) i članka 52. Statuta Općine Poličnik  („Službeni glasnik Općine Poličnik“,  broj 02/18, 03/18 i 15/18),    objavljuje

 

 

O G LA S

o javnom natječaju za prodaju   

neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 03/19

 

 

 

 1. Predmet prodaje su:

neizgrađena građevinska zemljišta u Stambenoj zoni Grabi – Poličnik,  k.o. Poličnik, namjena zemljišta  sukladno DPU stambene zone Grabi - Poličnik  („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) su stambene namjene, i to:

 

 

Red. Br.

Zemljišna čestica

ZK uložak

k.o.

Površina

Početna cijena

Jamčevina

1.

č.z. 4572/19

2165

Poličnik

600 m²

19,30 €/m²

 1.158,00 €

2.

č.z. 4572/21

2167

Poličnik

594 m²

19,30 €/m²

1.146,42 €

3.

č.z. 4572/29

2147

Poličnik

626 m²

19,30 €/m²

1.208,18 €

4.

č.z. 4572/30

2148

Poličnik

626 m²

19,30 €/m²

1.208,18 €

5.

č.z. 4572/31

2149

Poličnik

625 m²

19,30 €/m²

1.206,25 €

6.

č.z. 4572/35

2152

Poličnik

618 m²

19,30 €/m²

1.192,74 €

7.

č.z. 4572/38

2106

Poličnik

611 m²

19,30 €/m²

1.179,23 €

8.

č.z. 4572/42

2110

Poličnik

613 m²

19,30 €/m²

1.183,09 €

9.

č.z. 4572/43

2111

Poličnik

611 m²

19,30 €/m²

1.179,23 €

10.

č.z. 4572/44

2112

Poličnik

610 m²

19,30 €/m²

1.177,30 €

11.

č.z. 4572/46

2114

Poličnik

624 m²

19,30 €/m²

1.204,32 €

 

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do              26. srpnja 2019. godine.

 

Ponude će biti javno otvorene  31. srpnja  2019. godine  (srijeda)  u 09,30 sati, u zgradi Općine Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

 

Budući vlasnik zemljišta  je dužan:

 1. platiti Općini Poličnik komunalna davanja sukladno važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Općinskim odlukama (Odluka o komunalnom doprinosu Općine Poličnik i dr.),
 2. platiti i druge  troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove .

 

Natjecatelji:

- su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB važećem na dan  uplate na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj HR68 7757-OIB, s naznakom za neizgrađeno građevinsko zemljište za građevinsku parcelu.

Natjecatelji se mogu javiti samo za jednu građevinsku parcelu.

Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.

 

 1. Uvjeti natječaja:
 2. Pravo podnošenja pisane ponude:

-   fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije.

 1. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju u roku za podnošenje ponude, radnim danom najavom na telefon 023/354-004.
 2. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
 3. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
 4. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 5. Osobe koje kupe građevinsko zemljište za stambenu namjenu, isto ne mogu prodati bez uporabne dozvole za izgrađeni objekt.

U slučaju da kupac želi trećim osobama otuđiti kupljenu nekretninu u roku od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji i bez izgrađenog objekta, tijelo koje raspolaže nekretninama dati će suglasnost na navedeni zahtjev kupca nekretnine pod uvjetom da kupac u korist Općine Poličnik uplati sredstva u iznosu od 10 % ugovorene kupoprodajne cijene i iznos plaćene jamčevine, a koja sredstva predstavljaju naknadu štete prodavatelju zbog neispunjenja ugovornih obveza od strane kupca.

 1. Općina može ponuditelju, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, ponuditi drugu građevinsku parcelu koja je predmet javnog natječaja, ukoliko za istu nije bilo ponuda, i to po iznosu najviše ponuđene cijene u natječaju.
 2. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Izabrani kupac će kupoprodajnu cijenu uplatiti u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju EUR-a HNB važećem na dan uplate kupoprodajne cijene

Kupoprodajna cijena može se platiti i obročno, u tri obroka ako je to ponuditelj stavio u ponudi  kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje u roku od 30 dana od dana  potpisa Ugovora, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4  do 6 (četiri do šest) mjeseci od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok.  Neplaćanje kupoprodajne cijene u predviđenom roku ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta uz pravo Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine.

 1. 9. Pravo na kupnju građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima i s posebnom namjenom mogu ostvariti punoljetni stanovnici Općine:
 2. ako su rođeni u Općini ili imaju ili su imali prebivalište na području Općine preko 10 (deset) godina (potvrda o prebivalištu) ili su im roditelji imali prebivalište na području Općine kada su rođeni (Izvadak iz matice rođenih),
 3. nemaju riješeno stambeno pitanje (izjava ovjerena od javnog bilježnika).

Kao kupac građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima biti će odabran onaj ponuditelj koji ispunjava posebne uvjete navedene u točki 8. pod  a) i b),  i koji ponudi najvišu cijenu za kupnju, a postignuta kupoprodajna cijena umanjiti će se za 30%.

Uz uvjet da će započeti s izgradnjom objekta u roku od 2 (dvije) godine dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta te da će u roku od 5 (pet) godina od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta privesti zgradu svrsi.

Ukoliko ponuditelj ne udovolji uvjetima iz stavka 2. ovog članka, Ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta smatrati će se raskinutim, a uplaćena sredstva, umanjena za 10% i za iznos uplaćene jamčevine, Općina će vratiti izabranom ponuditelju.

Osobe koje kupe građevinsko zemljište po povoljnijim uvjetima, isto ne mogu prodati ili na bilo koji način otuđiti narednih 10 (deset) godina od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ako osoba koja kupi građevinsko zemljište po povoljnijim uvjetima, zbog opravdanih razloga želi prodati takvo zemljište prije isteka roka od 10 (deset) godina od dana kupnje, dužna je uplatiti razliku do pune kupoprodajne cijene na žiro račun Općine, a koja sredstva predstavljaju naknadu štete prodavatelju zbog neispunjenja ugovornih obveze od strane kupca, pa će tijelo koje raspolaže nekretninama u tom slučaju dati suglasnost za prodaju. “

 

 1. Izabrani ponuditelji su dužni u roku od 90 dana od dana potpisa Ugovora o kupoprodaji očistiti na svoj trošak parcelu od raslinja i održavati je u urednom stanju.
 2. Izabrani ponuditelji se obvezuju pridržavati uvjeta iz važećeg Prostornog plana uređenja Općine Poličnik i DPU stambene zone Grabi - Poličnik („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) u postupku ishođenja dozvola za gradnju objekta.

 

OPĆI  UVJETI

 1. Ponuda mora sadržavati:
 • dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: presliku važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu, a za državljane osobe iz država članica EU-a za to odgovarajući dokaz,
 • oznaku nekretnine,
 • obvezujuću ponudu cijene izraženu po m²  koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 • podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja,

Ponude za kupnju građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima moraju sadržavati još i:

 • Potvrdu o prebivalištu,
 • Izvadak iz matice rođenih
 • Izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da ponuditelj nema riješeno stambeno pitanje,

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 03/19“. Dan  predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik na protokol, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

Prodaja se vrši  prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Lončar

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30